روابط عمومی وتشریفات-VIP

(آموزشی - پژوهشی - تخصصی)

آداب معاشرت

قسمت دوم : معرفي
کي به کي معرفي مي شود؟

 • کوچکتر به بزرگتر

ابتداء نام بزرگتر آورده مي شود ، سپس نام کوچکتر. مثال: آقاي حسيني(بزرگتر) ، اجازه مي فرماييد آقاي محمدي(کوچکتر ) را به شما معرفي کنم؟

 • معرفي آقا به خانم

ابتدا نام خانم برده مي شود ، بعد نام آقاي مورد نظر.مثال: خانم حسيني اجازه مي فرماييد آقاي جمشيدي را به شما معرفي کنم؟

استثنا : در حضور اشخاص مهم ( رئيس جمهور ، شخصيت هاي مذهبي و... خانم به آقا معرفي مي شود)

 • خانم ها را براي معرفي نزد آقايان نمي برند بلکه در صورت نياز به معرفي ، آقايان نزد خانم ها مي روند.
 • خانمي که نشسته است براي معرفي از جاي خود بلند نمي شود، مگر اينکه با خانمي مسن تر از خود يا شخصيتي بلند مرتبه روبرو مي شود که در اين حالت براي سلام و عليک و معرفي از جاي خود بلند مي شود.
 • هنگام معرفي يک دوشيزه به بانو ، دوشيزه بايد از جاي خود بلند شود.
 • حتي المقدور ميزبان مهمانها را به يکديگر معرفي مي کند ، در غير اين صورت مهمان هايي که اولين بار با يکديگر برخورد مي کنند ، خود را و در صورتي که همراهاني داشته باشند، آنها را نيز به طرف مقابل معرفي مي کنند.
 • براي معرفي دو نفر در صورتي که از نظر مقام ، شغل ، سن و يا درجه (در صورت نظامي بودن) همطراز باشند معرفي هر کدام به يکديگر فرقي نمي کند.مثال: آقاي محمدي ، اين آقاي حسيني است.
 • براي معرفي يک نفر به يک گروه ، ابتداء نام تازه وارد گفته مي شود و سپس نام يکايک گروه ، نسشته و يا ايستاده معرفي مي شوند.
 • در هنگام معرفي بهتر است جملۀ "از ملاقات شما خوشحالم" گفته شود.
 • در معرفي بايد اسامي را واضح و آهسته بيان کرد.
 • در صورتي که هنگام معرفي نام کسي را فراموش کرديد و يا مطمئن نيستيد ، نبايد اشتباه تلفظ کنيد ، بلکه بايد خيلي ساده از او معذرت خواسته و مجدداً نام او را پرسيده ، و به شخص ثالث معرفي کنيد.
 • در مهماني ها هنگام معرفي ، آقايان در هر سني بايد جلوي پاي خانم ها بلند شوند و تا نشستن خانم ها ايستاده باقي بمانند.
 • اگر اختلاف سن زياد باشد، تنها به معرفي کوچکتر اکتفا کرده و معرفي بزرگتر در جمله مستتر است. " مادربزرگ ، دوستم فريد را معرفي مي کنم."
 • خانم مجرد به خانم متاهل معرفي مي شود.
 • هنگامي که بچه ها به بزرگتر ها معرفي مي شوند ، احوالپرسي با بزرگتر ها مي باشد.
 • موقعي که خانمي مي خواهد همسر خود را به خانمش معرفي کند عنوان "آقا" را به کار نمي برد ولي اگر بخواهد به شخص نا شناس معرفي کند مي گويد"همسرم"
 • موقع معرفي به کسي نبايد زياد خم شويد بلکه سر را پايين گرفته و يک لبخند و تکان دادن سر کافي مي باشد.
 • اگر هنگام معرفي نام يا شغل شما اشتباهاً گفته شده، آن را مودبانه تذکر دهيد ، و نام يا شغل خود را بگوييد.
 • براي معرفي در مهماني ها ، ميزبان نبايد بيش از حد از يک مهمان تعريف نمايد.
 • در مهماني هاي رسمي خدمتکاران به ميهمانان معرفي نمي شوندولي در مهماني ها دوستانه مي توانيد آنها را معرفي کنيد.
 • به کار بردن اسم کوچک اشخاص مستلزم رابطه خيلي نزديک و صميمانه با آنها مي باشد.

قسمت سوم : دست دادن
کي به کي دست مي دهد؟ (چه کسي اول دست دراز مي کند؟)

 • بزرگتر به کوچکتر
 • مافوق به زير دست ( در نيروهاي مسلح)
 • رئيس به مرئوس (در نظام اداري)
 • هنگامي که کسي چند بسته يا پاکت در دست دارد و دستهايش آزاد نيست ، نبايد دست خود را به سوي او دراز کنيم تا مجبور شود براي دست دادن بسته ها را زمين بگذارد يا همه را به يک دست يا زير بغل نگه دارد.
 • هنگام دست دادن نبايد دست طرف مقابل را فشرد، به خصوص اگر انگشتري در دست داشته باشد و يا زمان دست دادن را طولاني کرد.
 • هنگام جدا شدن از يک جمع ، دست دادن با همه لزومي نداردو فقط مي توان با يک معذرت خواهي خداحافظي کرد.
 • آقايان بايد بدون دستکش دست بدهند ، در صورتي که طرف مقابل دست دراز کرده و زماني براي در آوردن دست کش نيست ، دست دادن با دستکش ضمن عذر خواهي مانعي ندارد و اين جمله گفته مي شود: ببخشيد که با دستکش دست مي دهم.
 • هنگام دست دادن با کسي نبايد فاصله آنقدر زياد باشد که مجبور شويد دست خود را خيلي دراز کنيد.
 • هنگام دست دادن بايد به صورت شخص نگاه کرد و با لبخند يا کمي خم کردن سر اظهار خوشحالي کرد.
 • هنگامي که مهمانان در حال غذا خوردن مي باشند و مهمان تازه اي وارد مي شود فقط ميزبان با او دست مي دهد و سايرين با لبخند و تکان دادن سر اظهار آشنايي مي کنند.

قسمت چهارم : بوسيدن دست

 • بوسيدن دست رسمي است که در زمان قديم در فرانسه متداول بوده و هم اکنون درمهماني هاي اشرافي اين رسم پا بر جا مي باشد، ضمناً بوسيدن دست روحانيون متداول مي باشد.
 • نحوۀ بوسيدن بدين طريق است که بعد از خم شدن و يا زانو زدن ، دست راست را در سر حد مچ بوسه مي زنند.(البته حالت و ژست آن را انجام مي دهند.)
 • بوسيدن دست در بين جوانان ، همشاگردي ها و همکاران متداول نمي باشد.
 • هرگز نبايد دست دختران جوان را بوسيد.
 • در مجامع عمومي بوسيدن دست شايسته نيست.

قسمت پنجم : چه موقع آقايان جلوتر از خانم ها حرکت مي کنند؟

 • هنگام عبور از درهاي گردون به منظور چرخاندن در
 • عبور از درهاي فنر دار به منظور نگهداري در

براي باز کردن در هاي گردون يا فنر دار ، اگر خانم جلو بود ، آقا بايد جلو رفته و عبارت "اجازه بفرماييد" را گفته و در را باز کند و آن را نگه مي دارد تا خانم داخل شود.

 • هنگام ورود به رستوران
 • عبور از ميان جمعيت
 • هنگام حرکت در صفوف ( صف اتوبوس، بانک و ...)
 • هنگام بالا رفتن از پله ها
 • هنگام پايين آمدن از پله ها

با توجه به لباس و انواع مدلهاي کفش خانم ها، آقا بايد در جلو حرکت کند تا در صورت افتادن خانم ها از پله ها حتي الامکان از سقوط او جلوگيري نمايد. ضمناً در صورت پهن بودن پله ها ، آقا و خانم مي توانند در کنار هم حرکت کنند.

 • صفوف نشسته (در سينما ، تئاتر ، سخنراني ها و ... ) به منظور باز کردن راه عبور براي خانم ها

قسمت ششم :چگونه از جلوي صفوف نشسته عبور کنيم؟ (سينما ، تئاترو...)

 • اغلب ديده شده است هنگام عبور از مقابل صفوف نشسته ، پشت به طرف کساني که نشسته اند با حالتي خميده به طرف جلو حرکت مي کنند و در نتيجه ديدي نسبت به پاها و وضعيت کساني که نشسته اند ندارند و باعث مزاحمت و لگد زدن پاها مي شوند، در صورتي که عبور کننده بايد صورتش در حين حرکت به طرف کساني که نشسته اند باشد.
 • استثنا : در مساجد، کليسا ها و مکانهاي مذهبي به خاطر احترام به محراب يا قسمت هايي که از احترام خاصي برخوردارند بايد پشت به صفوف نشسته حرکت کرد.


قسمت هفتم : گُل

گُل قدمتي بيش از انسان دارد ، به طوري که هزار ها سال به عنوان سمبل عشق و زيبايي به بشر خدمت کرده است.
هر کشوري آداب و روش خاصي براي هديه کردن گُل دارد. در ايران گُل ها با زيبايي خاصي تزيين و تقديم مي شوند.

 • معمولاً هنگام هديه دادن گُل ، تعداد شاخه هاي گُل بايد فرد باشد ، زيرا در اين صورت آرايش آنها زيبا تر خواهد بود. در صورت زياد بودن گُل ها ، تعداد آن ها مطرح نمي باشد.
 • به عقيده بعضي ها مهم است که تعداد شاخه هاي گُل زياد و يا به صورت سبد گُل بزرگ باشد ، ولي گُل در هر صورت و يا هر تعداد ارزش خاص خود را دارد ، حتي اگر يک شاخه باشد.
 • پس از دريافت گُل بايد آن ها را در گلدان و در محل مناسبي روي ميز قرار داد.
 • معمولاً در موارد زير بردن گُل متداول است:

1.     مسافر تازه وارد

2.     جشن تولد

3.     نامزدي

4.     ازدواج

5.     بچه دار شدن

6.     خانه جديد

7.     مراسم عزاداري

8.     سالگرد ازدواج

9.     ترفيع

10.  افتتاحيه

11.  نمايشگاه ها و ...

قسمت هشتم : هديه

گل ها ، عشق ، سپاسگزاري ، علاقه و غم ما را بي آنکه نيازي به گفتن کلمه اي باشد، نشان مي دهند.

 • زيبا ترين هديه گل است.
 • هديه نبايد گران قيمت باشد ، بلکه بايد سليقه شخصي را که به او هديه مي دهيد در نظر بگيريد.
 • هديه هاي آورده شده از طرف مهمانان ، بايد در حضور آنها باز شده و تشکر گردد ولي در صورتي که تعدادي از مهمانها هديه نياوردند ، نبايد هديه هاي ديگران را در حضور آنان باز کرد، بلکه فقط بايد تشکر کرد.
 • در صورت بردن هديه (اسباب بازي ) براي بچه ها بايد به تعداد آنها اسباب بازي تهيه نماييد.ضمناً دادن پول به بچه ها به عنوان هديه شايسته نمي باشد.
 • دادن هديه هاي گران قيمت به يکديگر مي تواند عامل کم شدن معاشرت ها بشود.

قسمت نهم - نکات عمده در مهماني ها
مهماني ها معمولاً به مناسبتهاي زير ترتيب داده مي شوند:

1.     عروسي

2.     سالگرد

3.     تولد

4.     شخصيتهاي داخلي و خارجي

5.     ترفيع

6.     بازنشستگي

7.     تازه وارد

8.     فارغ التحصيلي

9.     مراسم خداحافظي

10.  ....

 

 • ·ميزبان بايد روز و ساعت مهماني را طوري در نظر بگيرد که همه مهمانان بتوانند به راحتي در مهماني شرکت کنند. ضمناً بايد دعوت مهمان ها توسط شخص ميزبان انجام شود.
 • ·در مهماني بايد سر وقت حاضر شدو در وضعيت هاي اضطراري مي توان حداکثر تا 15 دقيقه تاخير داشت.
 • ·در صورتي که مهمان بخواهد يکي از اقوام و دوستان خود را همراه بياورد بايد قبلاً از ميزبان اجازه بگيرد.
 • ·زماني که به خاطر شخصي به خصوص مهماني برگزار ميشود، شخص مورد نظر همراه ميزبانان کنار در ورودي ايستاده و به مهمانان خوش آمد مي گويند.
 • ·در مهماني وقتي که مخاطب شما فقط يک خانم است نبايد او را ترک کرد و تنها گذاشت ، بلکه بايد منتظر شد تا مهمان ديگري به شما ملحق شود و يا خانم را به گروه ديگري از مهمانها هدايت کنيد.

چه کساني به مهماني دعوت مي شوند:

1.     افرادي که يکديگر را تحمل کنند.

2.     اشخاصي که قبلاً با همديگر درگيري نداشته باشند.

3.     هرگز از زن و شوهري که جدا شده اند دعوت نکنيد.

4.     افرادي که از لحاظ عقيده مخالف يکديگرند دعوت نمي شوند.

 

 • ·سالن مهماني نبايد نور زياد داشته باشد که چشم را خيره کند، بهتر است از نورهاي غير مستقيم استفاده کرد، ضمناً مي توان از شمع هايي استفاده نمود که کافي و جالب باشند.
 • ·حرارت اتاق مهماني به خاطر جمعيت افزوده مي شود، بهتر است حرارت اتاق را پس از مدتي کم کرد.


در مهماني ها ميزبان بايد نکات زير را رعايت کند:

1.     از غذاهاي تهيه شده تعريف نکند.

2.     اصرار در خوردن غذا و نوشابه نکند.

3.     گيلاس هاي نوشابه را خيلي پر نکند.

4.     اشاره اي به قيمت برخي از اقلام غذا نکند.

 

 • ·قبل از غذا معمولاً انواع نوشيدني ، آب ميوه و تنقلات نمکي به عنوان اشتها آور سرو مي شوند.
 • ·در مهماني هاي رسمي معمولاً از خدمتکار مرد براي پذيرايي استفاده مي شود.
 • ·براي تزيين ميز ناهار خوري از گل هايي با شاخه کوتاه و گلدانهاي کوچک استفاده کنيد.
 • ·اگر در بين مهمانها پزشک وجود داشت از او براي درمان بيماري هايتان کمک و نسخه نخواهيد.
 • ·در صورتي که ميزبان وضع مالي مناسبي نداشته باشد ، مهمانها نبايد از لباسهاي گران قيمت و زينت آلات گرانبها استفاده کنند.
 • ·سر ميز غذا از خميازه کشيدن، خاراندن، يا شانه کردن سر بايد خودداري کرد.
 • ·اگر جاي شما ناراحت است ، صندلي را با بدن و پا به عقب نکشيد، بلکه بلند شده و آن را جابجا کنيد.

قسمت دهم : لباس آقايان

 • با توجه به ضرب المثل انگليسي:

 

First Impression is the best (last) impression

"اولين تاثير بهترين(آخرين) تاثير است.

 • قضاوت و عکس العمل ديگران نسبت به شما بستگي به حفظ ظاهر و نوع لباس و رفتار اوليه شما دارد که اثر آن براي هميشه باقي خواهد ماند.
 • در مهماني هاي رسمي ، آقايان در زمستان از لباسهاي با رنگ تيره ضخيم و در تابستان از لباسهاي تيره نازک استفاده مي کنند.
 • کفش بايد مشکي و ساده باشد.
 • جوراب بايد مشکي با ساق بلند ، تا حدي که هنگام نشستن ساق پاياي آقايان ديده نشود.
 • هماهنگي در رنگهاي لباس ، کراوات، جوراب و کفش ضروري است. در صورتي که لباس شما تيره باشد ، بايد از جوراب سادۀ تيره و کفش مشکي استفاده کنيد و نبايد با لباس تيره ، جوراب سفيد بپوشيد.
 • هنگام اتو کردن لباس، آستين کت نبايد خط اتو داشته باشد.
 • در پوشيدن پالتو ، ژاکتو... نبايد يقه لباس را بالا زد ، بلکه بايد يقه پيراهن شما از پشت ديده شود.
 • کت و ژاکت نبايد زياد بلند و يا کوتاه باشند، بلکه بايد به اندازه اي باشند که نشيمنگاه را بپوشاند.
 • شلوار بايد به اندازه کافي بلند باشد که در موقع ايستادن قوزک پا را بپوشاند و نبايد انتهاي پارچه شلوار شکاف داشته باشه و يا خيلي گشاد باشد.
 • پالتو بايد به اندازه کافي بلند باشد که تا زير زانو قرار بگيرد.
 • لباس ورزش بايد به اندازه کافي بلند باشد که تا زير زانو قرار گيرد.
 • لباس ورزش بايد متناسب با نوع ورزش باشد.به عنوان مثال لباس براي تنيس ، پيراهن سفيد ، شورت سفيد، جوراب سفيد و کفش سقيد سبک وزن در نظر گرفته مي شود. در هيچ يک از فعاليتهاي ورزشي نبايد لخت باشيد. (به استثنا شنا)
 • براي نگهداري و زيبايي کت ، ژاکت، باراني و ... بايد از چوب لباسي (چوبي) استفاده کرد، زيرا چوب لباسي فلزي ، لباس را از فرم معمولي خارج مي کند.
 • لباسهاي پشمي نبايد آويزان شوند زيرا از فرم خارج مي شوند، بلکه بايد آن ها را تا کرده و در کشوي لباس قرار داد.
 • لباس و آرايش خانم ها و آقايان بايد متناسب با نوع مهماني و فعاليت هاي اجتماعي باشد.
 • پيراهن آقا بايد سفيد باشد.
 • يقه پيراهن آقايان بايد به اندازه 4/1 تا 8/1 اينچ از يقه کت بالاتر باشد و همين اندازه سر آستين پيراهن مي‌تواند از آستين کت بيرون باشد.
 • براي آقايان پوشيدن پيژامه در خارج از منزل و يا در حضور مهمان ها مناسب نمي باشد.

قسمت يازدهم : لباس خانم ها

 • با توجه به انواع مختلف پارچه ها و تغييرات دايمي مدل هاي لباس براي خانم ها ، روش و مدل خاصي را نمي توان ارايه داد، ولي لباس خانم ها با توجه به مهماني هاي رسمي، نيمه رسمي،کوکتل، خريد و ... بايد متفاوت باشد
 • منظور از خوب پوشيدن ، لباس گرانقيمت نيست، بلکه بايد لباس متناسب با سن، محيط و موقعيت شخص باشد.
 • مردم هر کشور متناسب با آداب و رسوم و سنت هاي خود لباس مي پوشند، بنابراين تقليد از طرز لباس پوشيدن خارجيان شايسته نيست.
 • خانم هاي مسن نبايد در پوشيدن لباس از جوانان تقليد کنند.

کلاه خانم ها :

 • خانم ها در صورت تمايل مي توانند در موارد زير از کلاه استفاده کنند:

1.     رستوران

2.     هتل

3.     باشگاه

4.     کليسا

5.     مهماني هاي عصرانه

6.     سان و رژه

 • خانم ميزبان نبايد در مهماني از کلاه استفاده کند.

دستکش خانم ها :

 • اگر خانم ميزبان بدون دستکش دست بدهد، خانم مهمان بايد بدون دستکش باشد.
 • هنگام خوردن غذا و نوشيدني نبايد از دستکش استفاده کرد.
 • در کليه فعاليتهاي اجتماعي خانم ها مي توانند از دستکش استفاده کنند.
 • هنگام خريد از دستکش استفاده نمي شود.
 • خانم ها معمولاً در موارد زير از دستکش استفاده مي کنند:

1.     مهماني هاي رسمي

2.     باشگاه

3.     رستوران

4.     تئاتر

5.     سينما

6.     کنسرت

 • کلاه هميشه با دستکش همراه است، هر چند که آن را مورد استفاده قرار ندهند.
 • خانم ها مي توانند با دستکش دست بدهند و نيازي به عذر خواهي نيست.
 • در مهماني هاي خصوصي (عصرانه) داشتن دستکش الزامي نيست.

قسمت دوازدهم : انواع مهماني ها

 • مهماني ها با توجه به شخصيت هاي دعوت شده و مناسبت ها به شرح زير مي باشند:

1.     رسمي

2.     نيمه رسمي

3.     غير رسمي

4.     به صورت بوفه ( سلف سرويس)

5.     کوکِتيل

6.     باربکيو

7.     رستوران

8.     مهماني در کافه قنادي

 • اصولي که بايد در مهماني ها رعايت شود يکسان است ولي چيدن سرويس ها با يکديگر متفاوتند.

 

سرويس ها در مهماني رسمي : • دستمال در داخل بشقاب
 • چنگال ها در سمت چپ بشقاب
 • کاردها و قاشق در سمت راست بشقاب
 • نام مهمان برروي کارت نوشته مي شود و در بالاي بشقاب قرار مي گيرد.
 • گيلاس ها براي آب و ساير نوشيدني ها در جلو و سمت راست قرار مي گيرد.
 • به طور کلي تعداد چنگال ها ، کاردها و قاشق ها بستگي به تعداد غذايي دارد که آورده مي شود.
 • نحوۀ استفاده قاشق، چنگال ها، کاردها در مهماني هاي رسمي :

سمت چپ بشقاب از چپ به راست:

1.     چنگال ماهي

2.     چنگال گوشت

3.     چنگال سالاد

سمت راست بشقاب از راست به چپ:

1.     قاشق سوپ خوري

2.     چاقوي ماهي

3.     چاقوي گوشت

4.     چاقوي سالاد

 • هنگامي که غذا به صورت کُرس (coarse) سرو مي شود پس از هر غذا ، قاشق، چنگال وکارد آن را مي برند؛ اگر چه استفاده نشده باشد.
 • در مهماني هاي رسمي هيچ يک از اقلام روي ميز به کس ديگري داده نمي شود (جابه جا) نمي شود، زيرا کليه وسايل لازم پيش بيني و در دسترس همه گذاشته شده است.


سرويس ها در مهماني هاي نيمه رسمي :

 • دستمال در سمت چپ چنگال ها قرار مي گيرد
 • تعداد چنگالها، کاردها و قاشق کمتر از مهماني هاي رسمي است و معمولاً 2 دست کارد و چنگال گذاشته مي شود که نشان دهنده 2 نوع غذا مي باشد.
 • تعداد گيلاس هاي کمتري براي آب و نوشيدني در نظر گرفته مي شود.
 • ممکن است لازم باشد که ديس غذا به نفر بعدي داده شود.
 • تا وقتي که استفاده از چنگال امکان پذير است بايد از به کار بردن قاشق خودداري کرد.
 • در مهماني ها هنگام غذاخوردن بايد سعي شود قاشق يا چنگال توليد صدا نکند.
 • هنگام صحبت کردن در حين غذا نبايد چنگال و قاشق را در هوا تکان داد.
 • قبل از چشيدن و خوردن غذا ، مخصوصاً در مهماني ها از نمک يا فلفل روي غذا نبايد خيلي نمکدان را بالا گرفت.
 • قبل از فرو بردن لقمه، نبايد قاشق يا چنگال را پراز غذا به حالت انتظار نگه داشت.
 • غذا بايد از جلوي بشقاب خورده شود، نه از قسمت وسط يا عقب آن.
 • خيلي تند يا آهسته نخوريد، سعي کنيد با سايرين هم آهنگ باشيد.

قسمت سيزدهم : نشستن سر ميز غذا

 • طرز نشستن مهمانان و خانم و آقاي ميزبان مي تواند مانند شکلهاي زير باشد.

شکل 1 :
خانم و آقاي ميزبان در بالا و پايين ميز ناهار خوري مقابل يکديگر قرار گرفته و مهمانان در طرفين ميز به طوري که يک آقا و يک خانم پهلوي هم باشند مي نشينند.شکل 1

شکل 2 :
خانم و آقاي ميزبان در وسط مير ناهار خوري مقابل يکديگر قرار گرفته و مطابق شکل پهلوي يکديگر مي نشينند.
شکل 2

 • ممکن است با توجه به تعداد مهمانها ، متاهل يا مجرد بودن آنها ، خانم و آقاي ميزبان در جاهاي مختلف ميز بنشينند.

 

قسمت چهاردهم : نحوه استفاده از چنگال ، کارد و قاشق

 • طرز گرفتن چنگال : عيناً مانند گرفتن مداد است، با شست و دو انگشت اول به طوري که نوک چنگال به طرف بالا باشد.
 • طرز گرفتن کارد : دسته کارد در کف دست و انگشت سبابه پشت تيغه چاقو قرار مي گيرد.
 • طرز گرفتن قاشق : در دست راست مانند گرفتن چنگال مي باشد.

نحوۀ استفاده

 • به کار بردن چنگال، قاشق و کارد با توجه به نوع غذاها در کشورهاي مختلف مي باشد.
 • آمريکا: اکثر غذاهاي آمريکايي با چنگال در دست راست خورده مي شوند.در مواقعي که احتياج به بريدن يا قطعه کردن غذا باشد ابتدا کارد در دست راست و چنگال در دست چپ قرار مي گيرد و پس از قطعه کردن غذا ، کارد را در بالاي بشقاب مي گذراند و مجدداً باچنگال در دست راست به غذا خوردن ادامه مي دهند.
 • اروپا: در صرف غذاهايي که به طور مداوم احتياج به بريدن دارند، چنگال در دست چپ و کارد در دست راست قرار مي گيرد و بعد از بريدن با دست چپ مي خورند ولي غذاهاي معمولي که احتياج به بريدن ندارند، مانند آمريکايي ها ، چنگال در دست راست قرار گرفته و به خوردن ادامه مي دهند.


قسمت پانزدهم : سر ميز غذا

 • کروکي ميز غذا: در مهماني هاي رسمي کروکي ( chart ) ميز غذا با نام مهمانان ومحل نشستن آنها تهيه ميشود و بلافاصله بعد از ورودي محل مهماني به ديوار نصب مي شود.
 • مشخصات مهمانها نيز بر روي کارت کوچکي نوشته مي شود و در جلوي سرويس غذا خوري گذاشته مي شود تا محل نشستن هر مهمان مشخص باشد.
 • آقايان قبل از نشستن سر ميز غذا بايد به خانم هايي که سمت راست آنها مي باشند در نشستن سر ميز کمک کنند( صندلي شان را به عقب و جلو بکشند.)
 • آقا بايد هنگام غذا خوردن به ترتيب تقدم با خانم سمت راست و گاهي با خانم سمت چپ و يا مهمانان نزديک به او صحبت کند.
 • مهمانان نبايد به منظور ايجاد فضاي کافي براي بشقاب خود ساير وسايل روي ميز را به کنار زده و يا روي هم قرار دهند.
 • اگر احياناً چيزي لازم بود که در دسترس شما نبود نبايد براي برداشتن آن خم شده و دست دراز کنيد، بلکه از مهمانان نزديک آن بخواهيد آن را به شما بدهد.

دستمال سفره

 • دستمال سفره را هيچ وقت به گردن نمي آويزند يا به کمر شلوار وصل نمي کنند، بلکه بايد به طور آزادانه روي زانو ها پهن شود.
 • در خاتمه غذا ، دستمال سفره به طور مرتب در سمت چپ بشقاب گذاشته مي شود.
 • در صورتي که از دستمال کاغذي استفاده شده آن را مچاله کرده و داخل بشقاب مي گذارند.

موارد استفاده از دستمال سفره:

1.     پاک کردن دهان

2.     تميز گردن دستها

3.     پاک کردن دهان قبل از خوردن نوشيدني ها

4.     جلوگيري از کثيف شدن لباس ها

5.     براي عطسه کردن و سرفه کردن

 • چنگال ها ، کاردها ، قاشق هايي که در طرفين بشقاب چيده شده اند معمولاً از خارج به داخل، يا به عبارتي از دور به نزديک استفاده مي شوند.
 • در صورتي که نمي دانيم از کدام چنگال، کارد يا قاشق استفاده کنيم، با کمي تامل به ميزبان يا مهمانان ديگر نگاه کرده و مانند آنها عمل مي کنيم.
 • مهمانان نبايد قبل از ميزبان شروع به صرف غذا نمايند.
 • هيچوقت قاشق، چنگال وکارد را که کثيف به نظر مي رسد با دستمال تميز نمي کنند ، بايد به وسيله پيشخدمت تعويض شود.
 • بعد از بلند شدن از سر ميز غذا بايد صندلي را در جاي خود قرار داده و به ميز چسبيده شود.
 • معمولاً ميزهاي کوچکي در نزديکي ميز غذا خوري وجود دارند که مقداري از وسايل و مواد خوراکي يا اگر وسيله اي از روي ميز غذا خوري برداشته مي شود موقتاً روي آن مي گذارند.
 • هنگامي که از کارد استفاده نمي شود بايد آن را در حاشيه سمت راست بشقاب قرار داد به طوري که لبه تيز آن به طرف داخل بشقاب باشد. نبايد کارد روي ميز گذاشته شود. همچنين نبايد دسته کارد روي ميز و لبه آن روي بشقاب باشد.
 • در مواقعي که از چنگال استفاده نمي شود آن را در بالا ، سمت چپ داخل بشقاب قرار مي دهيم، به طوري که نوک چنگال به طرف پايين باشد.
 • کارد فقط براي بريدن و قطعه کردن غذا است و هيچوقت به دهان برده نمي شود و با آن غذا نمي خورند.
 • در مهماني هاي رسمي هميشه غذا از سمت چپ و نوشيدني از سمت راست سِرو مي شود.
 • درمهماني هاي رسمي غذا معمولاً به صورت کَُرس سِرو ميشود ، به عبارتي غدا در بشقاب ها کشيده شده و جلوي هر مهمان گذاشته ميشود و بعداز مدتي بشقاب ها توسط پيشخدمت ها جمع شده، بشقاب غداي ديگري سِرو ميشود. اين کار ممکن است سه بار يا بيشتر بسته به نوع و تعداد غذا ها تکرار شود.

توضيح اينکه معمولاً تمام محتويات هر بشقاب خورده نميشود تا بتوان از غذاهاي بعدي نيز استفاده کرد.

 • در مهماني هاي خصوصي ممکن است بعضي از غذا ها سر ميز گرم و يا درست شوند. در اين صورت از چراغ الکلي استفاده مي شود. ضمناً در اين نوع مهماني ها تعداد مهمانان نبايد بيش از شش نفر باشد.
 • در مهماني ها در صورتي که زير سيگاري گذاشته نشده ، نبايد سيگار کشيد.

قسمت شانزدهم : غذا

 • لقمه بايد به طرف دهان هدايت شود، نه دهان به طرف لقمه.
 • هنگام غذا خوردن نبايد روي ميز ناهار خوري خم شد.
 • در مهماني هاي رسمي سعي مي شود گوشت گوساله ، مرغ ، بو قلمون، ماهي و... بدون استخوان سرو شود؛ در صورتي که غذا استخوان داشت تلاش در جدا کردن گوشت از استخوان صحيح نيست و بايد فقط از گوشت بدون استخوان استفاده شود.
 • لقمه بايد به اندازه دهان برداشته شود تا مستقيماً وارد دهان شود و نيازي به گاز زدن نباشد.
 • لقمه اي که در دهان قرار مي گيرد اگرمطابق ميل نبود بايد خورده شود و خارج کردن آن از دهان جايز نيست.
 • در صورتي که لقمه داغ بود نبايد آن را از دهان خارج کرد؛ در اين حالت مي توان يک جرعه آب نوشيد.
 • هنگام غذا خوردن بايد دهان بسته باشد. ملچ ملچ کردن و يا با دهان پر صحبت کردن شايسته نيست.
 • انگشتها را نبايد ليسيد بلکه بايد با دستمال تميز کرد.
 • حق تقدم سِرو غذا با خانمي است که دورترين مهمان به ميزبان است و بعد ساير مهمانان ، ميزبان آخرين نفري است که سِرو مي شود.
 • اگر غذا با ديس سِرو شود ابتدا بايد آقا ديس را جلوي خانم سمت راست خود گرفته تا غذا بردارد.
 • اگر غذايي سِرو شد و دوست نداشتيد به خاطر زحمات ميزبان حتماً کمي برداريد.
 • از خلال دندان هيچ وقت در حضور ديگران استفاده نمي شود، سعي کنيد از زبانتان براي تميز کردن دندان ها و دهان استفاده کنيد.
 • در مهماني هاي نيمه رسمي معمولاً سس براي بوقلمون و گوشت بره کنار آن گذاشته مي شود ولي سس ساير غذاها روي آن ريخته مي شود.
 • براي برداشتن کره با چاقو بايد دقت شود ذرات غذا به آن نچسبيده باشد که کره را کثيف کند.
 • هنگام خوردن چاي يا قهوه ، قاشق پس از به هم زدن سمت راست نعلبکي قرار مي گيرد و هيچ وقت قاشق روي ميز گذاشته نمي شود.
 • مربا يا ژله در بشقاب کره و با کره سرو مي شوند و هيچوقت مربا يا ژله به تنهايي روي نان گذاشته نمي شود.
 • در هيچ يک از مهماني ها بشقاب غذا را با نان تميز نمي کنند ولي در مهماني هاي خصوصي مي توان نان را با چنگال به ته بشقاب کشيد.
 • در مهماني هاي نيمه رسمي ممکن است به عنوان مزه غذا ، دانه هاي زيتون ، تکه هاي هويج ، تربچه، ساقه هاي خرد شده کرفس و ... سرو شود و آنها را معمولاً با دست مي خورند و از کارد و چنگال و قاشق استفاده نمي کنند. ضمناً هسته دانه زيتون با دست از دهان گرفته مي شود.
 • در مهماني هاي رسمي و نيمه رسمي هيچ قسمتي از مرغ با دست خورده نمي شود.
 • هيچوقت آب به مهمانان تعارف نمي شود.
 • هنگام نشستن سر ميز غذا ، به ميز تکيه نمي دهند و مستقيم مي نشينند. دستها هنگام غذا خوردن روي ميز و در غير اين صورت پايين قرار مي گيرند.
 • دهان موقع غذا خوردن بايد بسته باشد و با دهان پر صحبت نمي کنند.
 • با مهماني که غذا در دهان دارد صحبت نمي کنند.
 • نبايد لقمه بزرگ در دهان گذاشت.
 • با دهان پر نبايد نوشيدني نوشيد.
 • غذاهاي دريايي با توجه به انواع مختلف آن مي توان با چنگال و يا با دست خورده شود.
 • براي سرو چاي يا قهوه ممکن است فنجان خالي را جلوي مهمان گذاشته سپس اقدام به ريختن چاي يا قهوه نمودو يا فنجان پر شده را جلوي مهمانان مي گذارند.
 • هنگام غذا خوردن بايد از موسيقي ملايم ( معمولاً موسيقي بدون آواز) استفاده کرد.

سوپ :

 • سوپ يکي از غذاهاي اوليه انسان است.
 • سوپ در فنجان ، بشقاب و يا سوپخوري سرو مي شود. اگر خيلي رقيق باشد در فنجان سرو مي شود. شما مي توانيد آنرا مانند چاي بدون قاشق يا با قاشق ميل نمايند. سوپ ممکن است قبل از رفتن سر ميز غذا سرو شود.
 • سوپ هاي معمولي با قاشق خورده مي شوند، به طوري که قاشق از سمت خود شخص به طرف مرکز ظرف سوپ آهسته حرکت کرده و پر مي شود. هنگام خوردن سوپ نبايد تمام قاشق در دهان برده شود بلکه سوپ از پهلوي قاشق وارد دهان مي شود.
 • هنگام خوردن سوپ و يا به هم زدن آن با قاشق نبايد توليد صدا کرد.
 • بعد از خوردن سوپ ، قاشق بايد در بشقاب زير سوپ قرار گيرد به طوري که دسته آن سمت راست و گودي قاشق به طرف بالا باشد.
 • سوپ و غذا رادر صورت داغ بودن فوت نمي کنند.
 • در صورتي که ظرف سوپ گود و سطح سوپ پايين باشد مي توان با دست چپ ظرف سوپ را کج کرد به طوري که شيب آن دور از شما (به طرف مخالف) باشد و با قاشق ميل نمود.
 • اگر همراه سوپ بيسکويت سرو شود نبايد آن را خرد کرده و روي سوپ ريخت بلکه بايد جداگانه خورد.

نوشيدني :

 • قبل از خوردن نوشيدني بايد دهان را با دستمال تميز کرد تا ذرات غذا در لبه ليوان باقي نماند.
 • نوشيدني را نبايد يک جرعه سر کشيد بلکه بايد به دفعات نوشيد.
 • خوردن نوشيدني بايد بي صدا باشد.
 • براي برداشتن ليوان آب خوري و يا هر نوشيدني ديگر بايد از شست و دو انگشت دست راست استفاده کرد و نبايد از تمام انگشتان و کف دست استفاده کرد.


نان :

 • نان به هر شکل و نوع را بايد با انگشتان دست به قطعات دلخواه تقسيم نمود.
 • نان را نبايد در دست نگه داشت و روي آن کره ماليد ، بلکه بايد آن را در بشقاب قرار داد. به تمام نان کره ماليده نمي شود ، فقط به آن تکه اي کره مي ماليم که براي خوردن انتخاب کرديم.
 • براي ماليدن کره روي نان، نان تُست ، بيسکويت ، کيک و بلال بايد از چاقو استفاده کرد، اما براي سبزيجات و ساير غذاها از چنگال استفاده مي شود.
 • بلال پخته فقط در مهماني هاي غير رسمي سرو ميشو دوهنگام ماليدن کره روي آن با چاقو ، آن قسمتي که مي خواهيد بخوريد کره ماليده ميشود و به تمام بلال کره نمي مالند، زيرا ممکن است کره چکه کند.سالاد :

 • اگر سالاد به عنوان يک پرس غذا سرو مي شود جلوي هر مهمان گذاشته شده و بعد از اتمام ، ظرف سالاد برده مي شود.
 • اگر سالاد با غذا سرو مي شود، ظرف سالاد هر کس در سمت چپ جلوي بشقاب گذاشته ميشود.
 • سالاد هميشه با چنگال خورده ميشود، مگر سالاد کاهو که کاهوي آن خرد نشده باشد، در اين صورت با چنگال و چاقو به قطعات کوچک تقسيم و با چنگال خورده ميشود.


سيب زميني:

 • در مهماني هاي رسمي و نيمه رسمي سيب زميني در فويل پخته شده و همانطور سرو مي شود. براي خوردن آن شکافي در بالاي سيب زميني داده با کره يا سس به طوري که سيب زميني در دست چپ و چنگال در دست راست مي باشد ميل مي شود.
 • در صورتي که سيب زميني بدون فويل باشد، با پوست سروميشود، در اين صورت آن را با چاقو به قطعات کوچک تقسيم کرده و معمولاً با پوست مي خورند.
 • سيب زميني را هيچوقت براي خوردن له نمي کنند.
 • سيب زميني سرخ شده را با چنگال به قطعات کوچک تقسيم کرده و خورده، نبايد آن را گاز زد.


دسر :
1- ميوه:

 • اروپايي ها ميوه را پوست کنده و در قطعات کوچک با کارد و چنگال مي خورند.
 • آمريکايي ها بعضي از ميوه ها را پوست نمي کنند، بلکه چهار قسمت کرده و با دست يا کارد و چنگال مي خورند. در مهماني هاي رسمي فقط از چنگال استفاده مي کنند.
 • ميوه هايي را که هسته کوچک دارند نبايد براي خوردن نصف کرد، در صورت لزوم هسته آن ها را با انگشت و يا چنگال از دهان گرفته مي شود.
 • پرتقال و گريپ فروت به صورت نيمه سرو مي شوند و با قاشق خورده مي شوند و هرگز آن ها را نمي فشارند.
 • ميوه هاي خشک با دست خورده ميشوند و در صورت لزوم با کارد و چنگال به قطعات کوچک تقسيم مي شوند.

2- کيک و بستني و...

 • بستني به تنهايي با قاشق خورده ميشود.
 • بستني به همراه کيک را با چنگال مي خورند.

 

 

قسمت هفدهم : پايان مهماني

پايان مهماني :

 • در خاتمه غذا وقتي ميزبان از جاي خود بلند شد ، آقايان بلند مي شوند و به خانمهاي سمت راست خود کمک مي کنند و صندلي ها را عقب کشيده تا بلند شوند.
 • ترک مهماني بايد به موقع و ضمن تشکر از ميزبان صورت گيرد و خداحافظي بايد مختصر باشد و در چنين موقعيتي خانم در جلو حرکت مي کند.
 • ميزبانها معمولاً مهمان را تا در خروجي سالن بدرقه مي کنند.
 • در پايان مهماني در صورتي که براي شخص به خصوصي مهماني برگزار شده بايد منتظر بود تا شخص مورد نظر مهماني را ترک کند و سپس ساير مهمانها خداحافظي کنند.
 • اشخاصي که به مهماني دعوت مي شوند و به هر دليلي نمي توانند متقابلاً ميزبان ها را دعوت کنند ( مانند مجردين و...) مي توان آنها را در رستوران ، سينما ، و يا کنسرت دعوت کرد و يا يک يادداشت تشکر، گل و يا يک هديه براي آنها فرستاد.
 • خداحافظي هنگام شب بايد مختصر بوده و قبل از خارج شدن از منزل بايد انجام شود.
 • در پايان مهماني ضمن تشکر از آقا و خانم ميزبان بايد بعد از دو يا سه روز ديگر تلفني و يا با فرستادن گل و يا با فرستادن کارت تشکر ، مجدداً از ميزبان تشکر کرد.

قسمت هجدهم - رستوران


رستوران

 • معمولاً با توجه به تعداد مهمانها، تلفني ميزي رزرو مي شود.
 • پس از ورود به رستوران آقا در در آوردن پالتو يا مانتوي خانم کمک مي کند و آن را به رختکن تحويل مي دهد.
 • بعد از ورودبه رستوران ، گارسون براي هدايت شما به ميز غذا در جلو حرکت کرده و سپس خانم و بعد آقا حرکت مي کند. آقا بايد در نشستن خانم در جابجايي صندلي کمک مي کند و گاهي اين عمل توسط گارسون انجام ميشود.
 • در صورت کوچک بودن ميز ، خانم و آقا روبروي هم مي نشينند ، در صورتيکه ميز بزرگ باشد، پهلوي يکديگر مي نشينند.
 • در رستوران خانم کيف و دستکش يا بسته اي که همراه دارد روي ميز نمي گذارد ، بلکه بايد از صندلي اضافي موجود استفاده کند.
 • براي سفارش غذا در رستوران بايد از عبارت آقاي گارسون يا خانم گارسون استفاده کرد و نبايد کلمات پسر/دختر را به کار برد.
 • گارسون هنگام آوردن غذا ابتدا براي خانم سرو مي کند.
 • در صورتي که به نظر شما قاشق ، چنگال و کارد تميز نبود ، نبايد با دستمال روي ميز آن ها را تميز کرد ، بلکه بايد از گارسون بخواهيد که آنها را تعويض کند.
 • در رستوران مي توان مرغ را با دست خورد.
 • در رستوران و يا در مهماني هاي غير رسمي که بعضي از غذا ها با دست خورده مي شوند در خاتمه غذا يک کاسه کوچک آب گرم با يک برش ليمو ترش داخل آن با دستمال اضافي آورده مي شود تا هر کس انگشتان خود را بشويد. ضمناً بايد توجه داشت که هر دو دست با هم شسته نمي شود ، فقط انگشتان را در داخل کاسه کوچک شستشو مي دهند.
 • پس از صرف غذا در رستوران شايسته است که بعد از مدت کوتاهي رستوران را ترک کرد.
 • در رستوران اگر قاشق ، چنگال ، کارد روي ميز افتاد نبايد آن را برداشت، اين کار توسط پيشخدمت انجام مي شود.
 • اگر در رستوران مهمان بوديد ، سعي نکنيد ارزان ترين يا گران ترين غذا را سفارش دهيد ، بلکه حالت تعادل را حفظ کنيد ، مگر اينکه ميزبان خود غذاهاي ديگري سفارش دهد.
 • وقتي آقا و خانمي در رستوران نشستند و اگر آقايي آشنا سر ميز آمد، آقا از جاي خود بلند شده و تعارف مي کند ، ولي برخاستن خانم ضرورتي ندارد.
 • در رستوران هنگام برخورد با يک دوست ، يک سلام کوتاه با تکان دادن دست کافي است.

براي احضار پيشخدمت :

 • اگر نزديک باشد ، او را آهسته صدا مي کنيم.
 • اگر دور باشد ، با بلند کردن دست او را متوجه خود مي سازيم.
 • از پيشخدمت ديگري مي خواهيم که او را سر ميز ما بفرستد.
 • زدن قاشق يا چنگال لب بشقاب براي احضار پيشخدمت شايسته نيست.

 

 • در موقع سفارش غذا ، خانم نظرش را به آقا گفته، آقا دستور غذا را مي دهد. در صورتي که تعداد نفرات زياد باشد ، پيشخدمت مي تواند دستور غذا را در هر يک از جمله خانم ها بگيرد.
 • در خاتمه غذا، هنگام ترک رستوران ، ضمن تشکر ، معمولاً پانزده درصد مبلغ صورت حساب به عنوان انعام در داخل بشقاب به گارسون داده ميشود. به طور کلي در صورتي که سرويس در صورتحساب منظور شده باشد ، ميزان انعام کمتر است و چنانچه از پذيرايي کامل راضي بوديد، انعام بيشتري داده مي شود.


قسمت نوزدهم - گفتگو
گفتگو :

 • هنگام گفتگو در مهماني ها از کلمات و عبارات عاميانه استفاده نمي شود.
 • هيچوقت نبايد سعي در تحميل عقايد شخصي خود نمود.
 • در مهماني ها نبايد وارد بحثهاي سياسي ، اقتصادي ، نژادي و مذهبي شد، بلکه از جريانات کلي روزمره ، هنر و ادبيات صحبت نمود.
 • هنگام صحبت کردن تُن صدا نبايد بلند باشد.
 • شايسته نيست در حين گفتگو بين دو نفر صحبت کرد.
 • وقتي آقايي با دو خانم صحبت مي کند، نبايد بين آنها ايستاد، بلکه بايد روبروي دو خانم قرار گيرد تا بتواند هر دو را مخاطب قرار دهد.
 • يکي از شرايط خوب متکلم خوب، کم حرف بودن است.
 • هيچوقت سعي نکنيد رشته سخن را به دست بگيريد، بلکه با طرح چند سوال ساده و جالب ديگران را بر سر سخن بياريد.
 • در گفتگو بايد در نظر داشت که يک گوينده خوب بايد شنونده خوب هم باشد.
 • گفتگو ها نبايد پند آميز باشد.
 • به کار بردن کلمات خارجي در مواقع غير ضروري نشانه خودنمايي است.
 • هميشه گفتار طرف مقابل را با لبخند پذيرا باشيد.

قسمت بيستمبه چه کساني انعام داده مي شود؟

 • به گارسون در رستوران: معمولاً پانزده درصد صورتحساب غذا.
 • به پيشخدمت هتل که شما را به اتاقتان راهنمايي کرده و چمدانها يا کيف دستي شما را حمل مي کند.
 • به پيشخدمت قطارهاي درجه 1 که شما را به کوپه قطار هدايت کرده و چمدانهاي شما را حمل مي کند.
 • به آرايشگر: معمولاً 15 درصد پول آرايش.
 • در صورتي که شب در منزلي مهمان بوديد ، ضمن تشکر هنگام ترک منزل در صورت داشتن خدمتکار لازم است به خدمتکار انعام بدهيد و اين کار نبايد در حضور ميزبان انجام شود.
 • دادن انعام هميشه بايد با تشکر همراه باشد.
 • به طور کلي مقدار انعام بايد متناسب با خدمت وسرويسي باشد که در اختيارتان قرار داده شده است.


قسمت بيست و يکم : معذرت خواهي

معذرت خواهي

 • در صورتي که به مهماني دير رسيديد ، بايد به محض ورود به طرف ميزبان رفته و از آنها عذر خواهي کنيد.
 • وقتي به يک مهماني به طور غير عمد چيزي را ميشکنيد، بايد بعداً براي جايگزيني آن اقدام نماييد و در صورتي که با بقيه اشيا مورد نظر هماهنگ نباشه و با فرستادن گل و يادداشت از ميزبان معذرت خواهي کنيد.
 • در صورتي که تاخير يا عدم شرکت شما در کميسيون ها، قرار ملاقات ها و... اجتناب ناپذير بود ، بايد فوراً با تلفن ضمن ذکر مانع و علت آن ، عذر خواهي به عمل آورد. در صورت عدم برقراري تلفن بايد فوراً با يادداشتي علت شرکت نکردن را توضيح دهيد.
 • اگه به کسي تنه زديد ، يا پاي کسي را لگد کرديد ، فوراً عذر خواهي کنيد.
 • هنگامي که شماره تلفن اشتباه گرفتيد ، بايد عذر خواهي کنيد.

قسمت بيست و دوم - مکاتباتمکاتبات :
مکاتبات مورد نظر اين بحث:

 • دعوت به مهماني
 • تبريک
 • تسليت
 • پاسخ به سه مورد بالا
 • يادداشت تشکر

 

 • مکاتبات ممکن است به صورت دست نوشته ولي خلاصه و يا کارت فرستاده شود. ضمناً کارتهايي براي مناسبتهاي ذکر شده بالا موجود است که مي توان آنها را استفاده کرد.
 • نامه دست نوشته يا کارت بايد به موقع فرستاده شود تا مهمانان زمان جواب دادن آن را داشته باشند.
 • گاهي ضروري است به جاي مکاتبه از تلفن استفاده شود.
 • زماني که با نامه دست نوشته کسي دعوت مي شود، گيرنده نامه بايد در مدت 24 ساعت با نامه دست نوشته پاسخ دهد.
 • در صورتي که امکان شرکت در مهماني را نداريد ، بايد يکي از دلايل زير را در پاسخ نامه ذکر کنيد:
 • برنامه مسافرت
 • درگيري قبلي
 • درگيري در اداره، ماموريت و....

 

 • در صورتي که شما با کارت دعوت مي شويد ، مي توانيد با کارت پاسخ بدهيد.

قسمت بيست و سه
سينما ، تئاتر ، کنسرت

 • در سينما يا تئاتر راهنما شمار ا به محل نشستن هدايت مي کند و خانم بايد اول بنشيند، در صورتي که راهنما وجود نداشت، آقا جلو حرکت کرده و بعد از مشخص شدن جا، کنار رفته تا اول خانم بنشيند.
 • شرکت کنندگان در سينما ، تئاتر ، کنسرت بايد قبل از شروع برنامه در سالن حاضر باشند در غير اين صورت مزاحمت هايي براي ديگران در موقع نشستن ايجاد مي نمايند.
 • از خوردن اغذيه و تنقلات به خصوص آجيل بايد خودداري شود.
 • صحبت کردن با صداي بلند، خنديدن و اظهار نظر کردن در مورد هنرپيشه ها مجاز نمي باشد.
 • اگر گروهي به سينما يا تئاتر مي روند ، طرفين گروه بايد آقايان بنشينند ، تا خانم ها پهلوي غريبه ها نباشند.

 

 • وقتي خانمي بخواهد از جلوي آقاي نشسته بگذرد، آقا بايد بايستد تا خانم از مقابل او عبور کند.
 • در موقع ورود و خروج از سالن سينما يا تئاتر ، اگر به دوستي برخورديد ، به يک سلام کوتاه با بلند کردن دست براي او اکتفا کنيد.

قسمت بيست و چهار
عناوين :

 • اغلب هنگام صحبت کردن لازم است براي جلب توجه يا اداي احترام شنونده ، کلماتي يا عباراتي گفته شود وسپس مطلبي که مورد نظر است بيان گردد. متداولترين عناوين عبارتند از :

-    جناب آقاي رييس جمهور / نخست وزير/ سفير...
- آقا
- آقاي وزير : به وزراي شاغل و بازنشسته
- آقاي رييس : روساي مجلس ، روساي شوراها ، و کليه افرادي که وابسته به دولت هستند.
- آقاي شهردار: به شهردار شاغل و بازنشسته
- پدر روحاني
- تيمسار (سرتيپ – سرلشگر- سپهبد)
- آقاي دکتر
- آقاي قاضي
- جناب استاد
- جناب سرهنگ
- جناب سرگرد ، سروان
- سرکار ستوان
- آقاي معلم
- آقاي پليس
- خانم ( به خانم، دوشيزه ، ويا کسي که نمي دانيم متاهل است يا مجرد )
- خانم معلم
- خانم پرستار
- خانم فروشنده
- آقاي راننده
- خانم / آقاي گارسون

 

قسمت بيست و پنجم - کارت ويزيت


کارت ويزيت

 • داشتن کارت ويزيت براي هر کسي ضروري است و در موقعيتهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد:

- همراه گل
- همراه هديه
- در تبريک يا تسليت
- نبودن ملاقات شونده که کارت از شکاف در به داخل منزل انداخته ميشود.
- براي تشکر

 • اندازه استاندارد کارت 9×5 سانتيمتر است .
 • رنگ کارت نبايد الوان باشد، بلکه بايد از کاغذ سفيد و نوشته سياه استفاده کرد. ضمناً مي توان کارت را رنگ کِرم روشن نيز استفاده کرد.


نوشته هاي روي کارت:
الف)مشخصات کامل در وسط کارت نوشته ميشود.
ب) ممکن است علاوه بر مشخصات کامل ، شغل صاحب کارت نيز در پايين و سمت راست نوشته شود.
ج) ممکن است مشخصات خود و خانم در وسط کارت نوشته شود .

 • در صورتي که کارت براي تبريک ، تسليت يا تشکر فرستاده شود ، عبارت مختصري روي آن نوشته ميشود تا گيرنده بداند که کارت به چه منظوري فرستاده شده است.

قسمت بيست و ششم - مجامع عمومي


مجامع عمومي :

 • در مجامع عمومي مانند اتوبوس ، مترو و سالنهاي انتظار ، در صورتي که کمبود جا براي نشستن وجود داشت ، آقايان بايد جاي خود را به خانم ها بدهند ، به طور کلي بدون توجه به خانم يا آقا بودن ، جوانها جاي خود را به مسن ها مي دهند.
 • در صورتي که آقا بخواهد جاي خود را به خانمي بدهد ، حق تقدم با خانم مسن تر است .
 • هنگام ورود و خروج آقا يا خانم از هر دري (معمولاً فنردار، گردون، معمولي و...) بايد پس از عبور خود در را نگه دارد تا نفر بعدي با در تصادم نکند.
 • احترام به خانم ها از قرون وسطي مورد توجه قرار گرفته و آقايان بايد به کليه خانم ها به خصوص خانمهاي مسن ، در کليه فعاليتهاي اجتماعي کمک نمايند.
 • زماني که رييس ، مدير يا ما فوق ، زير دست خود را با اسم کوچک خطاب مي کند ، زير دست نبايد رييس را با اسم کوچک صدا کند.
 • هنگام حرکت در خيابان ، معولاً خانم ها بايد سمت راست آقا حرکت کنند، ولي در حالت اضطراري (شيب زياد، بريدگي، پرتگاه و...) که احتمال زمين خوردن خانم باشد، آقا بايد از سمت راست خانم حرکت کند .
 • موقع سوار شدن اتوبوس يا تاکسي خانم زودتر سوار مي شود و هنگام پياده شدن آقا زودتر پايين مياد تا در صورت لزوم به او کمک کند.
 • وقتي خانم وآقايي وارد اتوبوس مي شوند ، بهتر است قسمت داخل صندلي به خانم واگذار شود.
 • در صورت خواندن روزنامه يا مجله در اتوبوس يا تاکسي ، نبايد مزاحمت براي ديگران ايجاد شود.
 • در موقع بارندگي وقتي آقا و خانم با چتر حرکت مي کنند ، چتر بايد توسط آقا حمل شود.ضمناً چتر بايد طوري استفاده شود که براي ديگران مزاحمت ايجاد نکند.
 • کمک به روشندلان ، کودکان ، مسن ها در هنگام عبور از عرض خيابان ها الزامي است.
 • براي دختر يا پسر جوان شايسته نيست که آقا يا خانم مسني را به اسم کوچک صدا کند.
 • ريختن پوست ميوه، کاغذ پاره ، پاکت سيگار، کاغذ شکلات و .... در خيابان يا جوي آب شايسته نمي باشد.
 • وقتي چند نفر با هم در پياده رو يا کوچه در حال حرکتند ، نبايد کنار هم قرار گيرند و سد معبر نمايند.
 • بعد از پرسيدن آدرس، ساعت و ... از ديگران، بايد تشکر کرد.
 • زماني که خانم و آقا در خيابان يا انظار عمومي حرکت مي کنند ، نبايد دست يکديگر را بگيرند ولي در موارد زير خانم بازوي آقا را مي گيرد:

- يخبندان شديد ( براي جلوگيري از ليز خوردن)
- مناطق پر جمعيت
- وجود موانع در مسير راه

 • اگر با کسي ملاقات داشته باشيد ، بايد سر وقت آنجا باشيد.در صورتي که با خانمي قرار داريد ، بايد چند دقيقه قبل از موعد قرار آنجا باشيد.
 • از بلند کردن صداي تلويزيون ، راديوو... به خصوص در آخر شب خودداري نماييد.
 • اگر همسايه جديدي به محله يا آپارتمان مسکوني شما وارد شد ، حتي الامکان با چند شاخه گل به ديدنش برويد و اطلاعات لازم درباره محله خود را به او بدهيد.
 • در مجامع عمومي هنگام صحبت کردن از شخص ثالثي نبايد با انگشت به او اشاره کرد.
 • در صورتي که خانمي آشنا داراي چمدان يا بسته است، آقا بايد در حمل آن کمک کند، ولي در حمل کيف دستي و دستکش به خانم کمک نمي کند.
 • زماني که در اتوبوس يا مترو ، آقا جايش را به خانمي مي دهد، نبايد با او وارد صحبت شود ، بلکه بايد از آن محل دور شود.
 • هنگامي که مي خواهيد با اتومبيلي حرکت کنيد، آقا آخرين کسي است که سوار مي شود ، و بعد از رسيدن به مقصد بايد اولين کسي باشد که پياده مي شود.
 • هنگام توقف اتومبيل ، آقا بايد در را براي خانم باز کند ، حتي اگر خانم رانندگي کند.
 • هنگامي که شخصي با رييس يا مافوق خود صحبت مي کند ، بايد سمت چپ او قرار گيرد.
 • زماني که مي خواهيد به مافوق خود جواب مثبت يا منفي دهيد ، نبايد از بله و خير استفاده کرد. بلکه بايد بگوييد: بله آقا- بله خانم – خير آقا – خير خانم.  

نوشته شده توسط علیرضا احمدی در شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 11:31

آخرین مطالب
» بهترین رستوران ها در سال 2014+تصاویر
» بهترین فیلتر شکن رایگان دنیا
» اتوبوسی برای گردشگران خوش خوراک‌+عکس
» پانزده ویژگی مدیران بد ......!!!
» هتلی که روزی محل رفت و آمد پادشاهان بود!
» هزينه اقامت در هتل مجلل و 7ستاره برج العرب!
» سال نو مبارك!
» قمپز در كردن!!!
» رعایت تشریفات" ؛ نیاز امروز مدیران موفق
» گران‌ترین غذاهای جهان!
» آرشيو

درباره وبلاگ


در فارسي كلمه تشريفات از معادل انگليسيProtocol و معادل فرانسوي آن Protocole گرفته شده است.كلمه پروتكل از ريشه لاتين آن Protocollum مشتق شده و به معناي كتابي است كه مدارك عمومي در آن ثبت مي‌شود و در ديپلماسي به معناي ثبت پيش نويس كنفرانس‌ها نيز بكار برده شده است. هم چنين به مفهوم شيوه‌ها و روش هايي است كه وزارت امور خارجه مي‌بايست در مكاتبات رعايت نمايد و به پيش نويس مدارك ديپلماتيك شامل موافقت نامه‌ها، قراردادها، مقاوله نامه‌ها و اعلاميه‌ها نيز اتلاق شده است.
بااحترام- عليرضا احمدي


منوی اصلی
» صفحه اول
» آرشيو مطالب
» پست الكترونيك
» خبر خوان - RSS
» طراح قالب

آرشیو
» آذر ۱۳۹۳
» آبان ۱۳۹۳
» شهریور ۱۳۹۳
» اردیبهشت ۱۳۹۳
» فروردین ۱۳۹۳
» اسفند ۱۳۹۲
» بهمن ۱۳۹۲
» دی ۱۳۹۲
» آذر ۱۳۹۲
» آبان ۱۳۹۲
» مهر ۱۳۹۲
» شهریور ۱۳۹۲
» مرداد ۱۳۹۲
» تیر ۱۳۹۲
» خرداد ۱۳۹۲
» اردیبهشت ۱۳۹۲
» فروردین ۱۳۹۲
» اسفند ۱۳۹۱
» بهمن ۱۳۹۱
» دی ۱۳۹۱
» آذر ۱۳۹۱
» آبان ۱۳۹۱
» مهر ۱۳۹۱
» شهریور ۱۳۹۱
» مرداد ۱۳۹۱
» تیر ۱۳۹۱
» خرداد ۱۳۹۱
» اردیبهشت ۱۳۹۱
» فروردین ۱۳۹۱
» اسفند ۱۳۹۰
» بهمن ۱۳۹۰
» دی ۱۳۹۰
» آذر ۱۳۹۰
» آبان ۱۳۹۰
» مهر ۱۳۹۰
» شهریور ۱۳۹۰
» آرشيو
» بايگاني

لینک های روزانه
» پایگاه اطلاع رسانی وخبری انتخابات (موج حضور)
» قالب بلاگفا
» تمام لينك ها

جستجو


در اين وبلاگ
در كل اينترنت


لینک دوستان
» انجمن روابط عمومی آمریکا
» هنرهشتم
» ژورنال روابط عمومی
» انجمن بین المللی روابط عمومی
» خلاصه 100 کتاب مدیریتی
» مجموعه مقالات بازاریابی , مدیریت , اقتصاد , کـسب وکار , بازار پول و سرمایه
» نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی + پاسخنامه
» جزوات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
» قالب وبلاگ
» کد آهنگ

امکانات دیگرGoogle Pagerank, SEO tools


طراح قالب
::قالب وبلاگ::
قالب وبلاگ

کلیه حقوق برای این وبلاگ محفوظ است
طراحی قالب و ترجمه توسط : سجاد شکاری

قالب وبلاگ - قالب بلاگفا